Hur ser en ”riktig” företagare ut? Vilka tänker vi på när vi pratar om innovatörer? Vad associerar vi med ordet innovation?  

Hur kan vi bli bättre på att bemöta kollegor, företagare, innovatörer och idésprutor på lika villkor. Har vi råd att missa unika företagsidéer eller framgångsrika projekt? Århundratets innovation kan finnas där vi minst anar det. Vilka normer begränsar utvecklingen?

En ”riktig” företagare …

Regionens företagsfrämjande är historiskt uppbyggt kring traditionella branscher inom industri och tillverkning. Därför blir företagsfrämjandet starkt präglat av våra invanda föreställningar om hur ”riktigt” företagande och ”riktiga” innovationer ska vara.

Målet med förändringsarbetet är att vi som arbetar med innovationsrådgivning ska bli mer uppmärksamma på hur vi agerar och att vi bemöter våra kunder på lika villkor. Propell Innovation och Hudiksvalls kommun var under 2016 en av sju utvalda i landet som beviljats medel från Tillväxtverket inom pilotsatsningen Öppna upp.

Status och senaste nytt från pilotprojektet som avslutades i november 2016: Stort engagemang för att syna våra fördomar.


Några röster om pilotsatsningen 2016 Öppna Upp Propell Innovation i Hudiksvall

”Trovärdig och kunnig projektledning och föreläsningar på en nivå som går att relatera till vardagsjobbet”

/ Moniqa Klefbom, Hudiksvall kommun

”Bra upplägg med mycket variation i de olika övningarna. Professionellt baserat på forskning och fakta. Stort engagemang!”

/ Martin Askne, Propell Innovation Hub i Hudiksvall

 

Projektet finansierades av Hudiksvalls kommun och Tillväxtverket.

hudiksvallskommun    tillvaxverket

träff 1

Pilotprojektets upplägg som avslutades i november 2016

Metod och arbetssätt

  1. Behovs- och kunskapsinventering bland aktörerna med intervjuer och runda bords-samtal.
  2. Nulägesanalys med befintlig statistik från samtliga aktörer och från Region Gävleborg, som belyser aktörernas nuvarande insatser. Analysen ligger till grund för det strategiska arbetet och för att sätta relevanta mål.
  3. Strategiworkshop. Syftet är att de på ledande positioner får förutsättningar att ta ett gemensamt ägarskap för förändringsarbetet och ta strategiska beslut kring frågor som berör Varför, Vad, och Hur. Vad kan ni själva göra för att vara goda förebilder och påvisa allvaret i arbetet med företagsfrämjande på lika villkor?
  4. Workshops – utbildning för ledningen och aktörernas medarbetare. Deltagarna får hemuppgifter utifrån 4R-metoden mellan workshoptillfällena utifrån sin yrkesroll. Litteratur- och fallstudier för att genomlysa olika aspekter på ledarskap inom Propell Innovation.
  5. Processtöd för att implementera metoderna i det vardagliga arbete.

Historien bakom

Sedan starten i oktober 2015 samlar Propell Innovation ett antal näringslivsaktörer och innovatörer under samma tak för att skapa en stark innovationsmiljö. Uppdraget är att stödja idéer, uppfinningar och innovationer i tidiga skeden.

En viktig utgångspunkt för Propell Innovation är fördelarna med interorganisatorisk samverkan mellan olika aktörer som har ansvar för att stödja entreprenörskap. Aktörerna representerar både näringsliv, offentlig sektor och akademin och ska förutom att aktivt ta del av varandras processer också utveckla nya metoder och arbetsformer. Propell har en hög ambitionsnivå och det är klart uttalat att verksamheten skall genomsyras av ett normkritiskt synsätt, med ett tydligt fokus på att alla kön – oavsett etnisk bakgrund och ålder – skall ta del av Propells insatser och resurser på lika villkor.

Att det finns stora utmaningar inom Gävleborgs län vad gäller företagsfrämjande insatser har identifierats i flera olika studier både lokalt inom näringslivet i Hudiksvalls kommun och inom Region Gävleborg. (Se bl a Handlingsplan för en jämställd regional utveckling 2013 och Projektmedelshantering Region Gävleborg, Lena Aune 2014).

Syftet med Öppna upp

Syftet är att genom ledarskapsutveckling lägga en stabil grund för ett innovativt ledarskap där kunder och medarbetare bemöts på lika villkor. Det handlar om att skapa förutsättningar för ett professionellt bemötande av alla kunder och samarbetspartners oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund. Syftet är också att identifiera en modell för ledarskap med ett normkritiskt perspektiv som andra liknande samverkansinitiativ kan använda sig av.

Prioriterad målgrupp

Det är ledningens ansvar att driva ett kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete som erbjuder likvärdiga villkor. Den prioriterade målgruppen är därför ledningen för Propells verksamhet representerad av aktörernas vd;ar, projektledare och chefer för respektive organisation. De medverkande aktörerna förbinder sig till att aktivt delta i pilotprojektets olika steg och processer.